En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, s’informa al Client que les dades personals facilitades a INBISA seran inclosos en un fitxer denominat “Client i Potencials Clients”, amb la finalitat d’establir i mantenir amb vostè una relació comercial, bé directament des de INBISA o a través de tercers, relativa als productes i serveis comercialitzats per INBISA.

El responsable d’aquest fitxer és INBISA davant qui vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se para això al Responsable de Seguretat: 94 439 22 22 o lopd@inbisa.com.